Методичні розробки

Педагогічні ідеї та знахідки 2024 рік
Педагогічні ідеї та знахідки 2022 рік

Предмет "Спецтехнологія" виробництво гофрованого картону

Предмет "Охорона праці"Методична розробка уроку з предмету «Охорона праці»

Урок-квест
Урок узагальнення і систематизації знань
Рубєж Тетяна Володимирівна
                                                                         Викладач охорони праці
                                                           ДНЗ «Полонський
                                                                     агропромисловий центр
                                                               професійної освіти»
м. Полонне Хмельницької області

Актуальність вибору технології уроку-квесту.
         Навчально-професійний заклад повинен готувати учнів у доросле професійне життя, підготувати до роботи у відповідних галузях виробництва, навчити безпечним методам роботи та умінню застосувати їх на практиці.
         Для вирішення цих задач присвячений урок – квест з охорони праці.
        
Тема. Основи безпеки праці в галузі
Тема уроку: Узагальнення знань з теми «Основи безпеки праці в галузі»
Мета уроку:
Навчальна: узагальнення та систематизація знань учнів з питань умов праці, впливу небезпечних виробничих чинників на організм людини;
Розвиваюча: сприяння накопиченню учнями реально-практичного досвіду правильно використовувати засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
Виховна: формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я учнів (працівників) по відношенню до результатів виробничої діяльності.
Міжпредметні зв’язки:предмет «Технологія виготовлення паперу і картону», виробниче навчання, хімія, фізика.
Обладнання уроку: комп’ютери, підручник, інструкції, стенди, таблиці, карточки-завдання, тестові завдання.
        
Особливості проведення квест-уроку:
- учні виконують завдання індивідуально та у складі групи;
-учні йдуть загальним шляхом, але за індивідуальним планом;
- завідуючі кабінетами контролюють проходження учнів етапами;
-для підвищення ефективності уроку використовуються інформаційні технології;
-необхідне чітке керівництво до дій: визначення часових рамок, зазначення опису діяльності кожного учня, критеріїв і параметрів оцінки квесту.

Центральне завдання
         Після проходження квесту учні повинні:
         -мати міцні знання з теми;
         -дослідити і визначити роль охорони праці у відповідній галузі
виробництва;
         -ознайомитися з наступною темою уроку.

План уроку-квесту

Етап уроку
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Формування компетентностей.
Очікуваний результат
Мотивація уроку (2 хв)
Створює атмосферу пошуку оптимальних розв’язків, атмосферу зацікавленості
Визначають мету своєї діяльності, мету уроку-квесту, очікувані результати.
Загальнокультурна компетенція. Ключові компетенції.
Організаційна частина (5 хв)

Пропонує:
- перелік груп;
-дає центральне завдання;
-опис процедури роботи;
-опис критеріїв та параметрів оцінки квесту
Розподіляють ролі.
Створюють міні-групи.
Отримують рекомендовані завдання.
Соціально-трудова компетенція.
Комунікативна компетенція.
Оволодіння соціальним досвідом, формування навичок життя та практичної діяльності у суспільстві.
Виконання практичної частини (36 хв)
Забезпечує умови для роботи кожної групи, кожного учня в групі.
Виконують обрані завдання, обговорюють проміжні результати.
Інформаційна компетентність.
Навчально-пізнавальні: базові і спеціальні компетентності. Формування сукупності компетенцій учнів у сфері самостійної пізнавальної діяльності, інформаційної компетенції, яка пов’язана з формуванням уміння самостійно узагальнювати та систематизувати знання, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її.
Підсумки уроку (2 хв.)
Стимулює до самооцінки, до підведення підсумків. Виставляє оцінки
Роблять висновки, дають самооцінку, підводять підсумки.
Ціннісно-смислова компетенція.
Комунікативна компетенція

Учні розподіляються на групи.
Кожна група має власний колір і отримує завдання.
На кожній станції учні,  при виконанні завдання, отримують літеру.
Складають слово «Праця».
Перед  початком квесту проводиться інструктаж з безпеки життєдіяльності
Старт.  Кабінет охорони праці.

Завдання1. «Сам за себе»
Дати відповіді на запитання та заповнити таблицю

На які класи поділяються умови праці та який клас відноситься  до вашої професії ?
Нанесення травм людині на виробництві зумовлюється наявністю яких виробничих чинників?
За функціональним призначення сигнальні пристрої поділяються на:
Сигнальні кольори поділяються на
Які із видів шкідливих фізичних факторів відносяться до  вашої професії ?
Види інструктажів та порядок проведення


На які класи поділяються умови праці та який клас відноситься  до вашої професії ?
Нанесення травм людині на виробництві зумовлюється наявністю яких виробничих чинників?
За функціональним призначення сигнальні пристрої поділяються на:
Сигнальні кольори поділяються на
Які із видів шкідливих фізичних факторів відносяться до  вашої професії ?
Види інструктажів та порядок проведення
1 клас -
Оптимальні
Фізичних
Аварійні
Червоний
Шум
Вступний

2  клас  – допустимі
Хімічних
Інформаційні
Жовтий
Вологість
Первинний

3 клас – шкідливі
Біологічних
Запобіжні
Зелений
Температура

Повторний
4 клас – небезпечні
Психофізіологічних

Синій
Вібрація
Позаплановий


Цільовий

Завдання 2.
1.    Знайти: «Сховище знань»  (Бібліотека).
2.    Написати з яких розділів складається предмет «Охорона праці» заповнити таблицю.
Для перевірки правильної відповіді використати  підручник «Охорона праці»
№ п/п
Написати з яких розділів складається предмет охорона праці№ п/п
Написати з яких розділів складається предмет охорона праці

1.
Правові та організаційні основи охорони праці
2.
Основи безпеки праці в галузі
3.
Основи пожежної безпеки
4.
Основи електробезпеки
5.
Основи гігієни праці
6.
Надання першої допомоги при нещасних випадках


Завдання 3.
1.    Знайти:  «Кузню професій»(Кабінет «Технології виробництва паперу та картону, матеріалознавства»)
2.    Написати з яких розділів складається інструкція з охорони праці для професії: «Машиніст папероробних (карторобних)машин».
№ п/п
Написати з яких розділів складається інструкція з охорони праці


№ п/п
Написати з яких розділів складається інструкція з охорони праці

1.
Загальні положення
2.
Вимоги безпеки перед початком роботи
3.
Вимоги безпеки під час виконання робіт
4.
Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


Для перевірки правильної відповіді використати  інструкцію з охорони праці
Завдання 4.
1.    Знайти: «Базу інформаційних технологій» (Кабінет «Інформатики»)
2.    Виконати тестові завдання
Тестові завдання
№ з/п
Завдання
Відповіді
1.
До яких видів шкідливих факторів належать мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання?
а) біологічних;
б) фізичних;
в) хімічних;
г) інфекційних.
2.
Якізапобіжнінаписипризначенні для дозволупевнихдійпрацівників і тількипід час виконанняконкретнихвимогбезпекипраці?
а) вказівні;
б) настановчі;
в) застережні;
г) вказівні; настановчі;
3.
У якийколірфарбуютьтрубопроводи для подачігарячої води (пари):
а) синій;
б) зелений;
в) брунатний;
г) червоний.
4.
Людина працездатна і добре себе почуває,якщошвидкістьрухуповітря на робочомумісці:
а) 0,2-0,3м\с;
б) 0,3-0,4м\с;
в) 0,4-0,5м\с;
г) 0,1-0,2м\с.
5.
У якомунапрямкуповиннівідчинятисядвері на шляху евакуації?
а) вихід з приміщення;
б) вхід у будинок;
в) у будь–якомунапрямку.
6.
Особи якоговікуприймаютьсяна роботу пов’язану з небезпекою?
а) з 17 років; 
б) з 18 років;
в) з  21 року.
7.
Хто несе відповідальність за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці?
а) робітник;
б) інженер з охорони праці;
в) роботодавець
8.
Повторний інструктаж на робочому місці при виконанні робіт підвищеної небезпеки проводиться:
а) раз на рік;
б)один раз на півріччя;
в) один раз на квартал.
9.
Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, мають переглядатися не рідше
а) одного разу на 5 років;
б)одного разу на 3 роки;
в) щорічно
10.
Які засоби захисту кращі для запобігання людини від травми в небезпечній зоні?
а)знаки безпеки;
б)огородження;
в) умовне забарвлення

11.
При виконанні робіт підвищеної небезпеки необхідно проводити спеціальне навчання і перевірку знань працівників з питань ОП
а) раз на півріччя;
б) щорічно;
в)один раз на два роки
12.
Простір, у якому можлива дія на працівників негативних або шкідливих чинників:
а)робоча зона;
б)небезпечна зона;
в)робоче місце

Завдання 5.
1.    Знайти у навчальному закладі стенд:  «Оцінка небезпек»
2.    Описати правильність дій ситуації: «Пожежа виникла на підприємстві паперового виробництва»
Розподіл команд маршрутами
Команда «Червоні». Завдання 1,   2,    3,    4,   5.
Команда «Зелені». Завдання 1,   4,    5,     2,   3.  
Команда «Жовті». Завдання 1,   3,    2,     5,    4.

Пройшовши всі етапи квесту команди повертаються у кабінет «Охорона праці» та з отриманих літер складають ключове слово «Праця»
Підведення підсумків квесту
Результати квесту заносяться в таблицю
Таблиця
№ з/п
Прізвище, ім’я учасника
Завдання
Середній бал
1
2
3
4
5
Список використаноїлітератури:
1.Л.Є.Винокурова. Основиохоронипраці: навчальнийпосібник для професійно-технічнихнавчальнихзакладів./К.:факт, 2005р
2. Науково-виробничий журнал «Охоронапраці».
3.В.П.Іващенко. Тематичнийпосібник з охоронипраці та профілактикивиробниоготравматизму.-К.:Фенікс, 2007 р.


4. Інструкції з охорони праці.

_____________________________________________________________________Немає коментарів:

Дописати коментар